Zapraszamy do naszych uroczych domków nad Narwią

Domki

Regulamin

REGULAMIN POBYTU W DOMKACH i APARTAMENTACH GOŚCINNYCH PRZYSTANEK TYKOCIN

(obowiązuje dn.01.05.2020)

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu miejsc noclegowych w Domkach ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Domków ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ.

UMOWA NAJMU

 1. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu domku w ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ między:
 2. wynajmującym: Diana Butkiewicz Góra 39a 19-111 Krypno Kościelne (właściciel i administrator najmu), a
 3. najemcą: zwany dalej Klientem lub Gościem, który złożył rezerwację na warunkach określonych w Regulaminie i cenniku.
 4. Pod terminami Obiekt ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ, Domki ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ rozumie się domki gościnne ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ zlokalizowane w miejscowości Góra należące do wynajmującego Diana Butkiewicz Góra 39a, 19-111 Krypno Kościelne, NIP: 5461396180.
 5. Dokonując rezerwacji drogą telefoniczną lub elektroniczną(poprzez stronę internetową www.wczasynapodlasiu.pl) Najemca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się jego przestrzegania.

PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłacenie przez Klienta przedpłaty w wysokości określonej w formularzu rezerwacyjnym przesłanym przez Wynajmującego na wskazany przez Klienta podczas dokonania rezerwacji adres email. Nieuregulowanie przedpłaty w terminie określonym w formularzu rezerwacyjnym spowoduje anulowanie rezerwacji.
 2. Przedpłata określona w pkt. 6 niniejszego Regulaminu nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji złożonej poprzez stronę internetową www.wczasynapodlasiu.pl w terminie poniżej 3 tygodni od planowanego rozpoczęcia najmu. W przypadku anulowania rezerwacji powyżej 3 tygodni od planowanego rozpoczęcia najmu przedpłata oraz całość uprzednio uregulowanego zamówienia jest zwracana w całości na prośbę Najemcy.
 3. Za wyrządzone szkody i wynikłe z tego skutki, takie jak konieczność wymiany wyposażenia oraz dodatkowe prace obsługi, Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce przedstawiciela ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ.
 4. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu.
 5. Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta Wynajmujący nie zwraca wpłaconych środków. Bezpłatna anulacja jest możliwa tylko w przypadku anulowania rezerwacji wcześniej niż na 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem najmu. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu.
 6. W przypadku rezerwacji poprzez serwisy pośredniczące w sprzedaży miejsc noclegowych: booking.com obowiązują warunki anulowania rezerwacji zawarte w ofercie na stronach pośredników sprzedaży.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wynajmujący udostępnia system informatyczny na stronie www.wczasynapodlasiu.pl umożliwiający rezerwację domków gościnnych. Rezerwacja jest też możliwa drogą telefoniczną pod nr 514689313
 2. Do zawarcia umowy drogą elektroniczną lub telefoniczną wymagana jest przedpłata w wysokości określonej w pkt. 6 niniejszego Regulaminu w postaci przelewu bankowego/płatności internetowej. Zawarcie umowy może być dokonane z poziomu komputera lub telefonu z dostępem do internetu.
 3. Umowa świadczona drogą elektroniczną może być rozwiązana w szczególności w przypadku niezastosowania się do warunków niniejszego regulaminu.

WARUNKI NAJMU

 1. Doba hotelowa najmu domku ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego.
 2. W przypadku przekroczenia terminu wymeldowania bez porozumienia z wynajmującym, naliczana jest opłata w wysokości 50zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej terminu wymeldowania.
 3. W przypadku przekroczenia deklarowanej w rezerwacji liczby osób korzystających z domku ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za pobyt dodatkowych osób według obowiązującego cennika.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane w domkach ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ tylko wraz z osobą dorosłą, a ich pobyt w ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ jest możliwy tylko pod opieką dorosłych.
 5. Goście nie mogą przekazywać domku w podnajem osobom trzecim w żadnym przypadku.
 6. Przekazanie i odbiór domku następuje w obecności wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.
 7. W przypadku zgubienia kluczy do domku Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 8. W domkach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody właścicieli ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ. Zabrania się wynoszenia mebli wewnętrznych na zewnątrz.
 9. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania własnych piecyków elektrycznych. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna.
 10. W przypadku naruszenia zasad pobytu określonych w niniejszym regulaminie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za pobyt oraz do natychmiastowego zerwania umowy najmu z wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami, bez konieczności zwrotu na rzecz najemcy wniesionej wcześniej opłaty za pobyt.
 11. Obiekt ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ nie ponosi odpowiedzialności za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu Gościa.
 12. Obiekt ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach, apartamentach lub pomieszczeniach obiektu. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

TEREN OŚRODKA

 1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz zrywania roślin ozdobnych.
 2. Stojaki rowerowe są dostępne na życzenie. Zabrania się opierania o elewację budynków rowerów, krzeseł, stołów, grilli lub innych sprzętów.
 3. Używanie grilla jest możliwe wyłącznie za zgodą wynajmującego w miejscu przez niego wskazanym.

CISZA NOCNA

 1. Na terenie całego obiektu ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00.
 2. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, obiekt ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ lub osoba upoważniona zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez konieczności zwrotu na rzecz najemcy wniesionej wcześniej opłaty za pobyt.
 3. Goście domków ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom. Obiekt ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościom pobytu w domku i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu w przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój lub dobra sąsiadów, nie przestrzegają regulaminu domków ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ oraz powszechnie stosowanych zasad współżycia Społecznego.

PARKING

 1. Na jeden domek przypada jedno miejsce parkingowe na parkingu znajdującym się na terenie obiektu ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ. Każde kolejne miejsce postojowe w ramach jednego domku, możliwe jest po uzgodnieniu dostępności.
 2. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, a obiekt ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

SYTUACJE WYJĄTKOWE

 1. Za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, jak również za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw lub przy rzece odpowiedzialność ponoszą Rodzice lub Opiekunowie Prawni dzieci. Obiekt ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ zwraca się z prośbą do Rodziców/Opiekunów o wzmożoną opiekę nad dziećmi.
 2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, obiekt ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ, rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego na czas zarezerwowanego pobytu. Obiekt ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od obiektu ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone oraz ewentualnych kar i obciążeń nałożonych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

AWARIE

 1. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ . Wszelkie usterki sprzętu oraz wyposażenia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie przedstawicielowi obiektu ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za naprawę/wymianę usterki wynikającej z winy Gości musi być uregulowana przez Gości najpóźniej w dniu wyjazdu.
 2. Obiekt ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w domkach lub apartamentach bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.
 3. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od obiektu ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ (dostawa mediów, w tym TV, awarie sprzętów ) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany domek – Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

ZWIERZĘTA

 1. Pobyt zwierząt domowych w domkach ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ jest akcepowany.
 2. Za każde zwierzę przebywające na terenie ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ jest naliczana dodatkowa opłata w wysokości 30 zł / doba

SAUNA

 1. Korzystanie z sauny dostępne jest tylko dla Klientów, którzy dopłacili za usługę korzystania z sauny zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. Klient korzysta z sauny na własną odpowiedzialność. Dzieci powinny przebywać w saunie wyłącznie pod stałą opieką dorosłych.
 3. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obiektu ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ .
 4. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać wyłącznie pracownik obiektu ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ.
 5. Na teren sauny zabrania się: wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu; wnoszenia jedzenia i napoi; picia alkoholu; palenia tytoniu.

BALIA

 1. Korzystanie z balii dostępne jest tylko dla Klientów, którzy dopłacili za usługę korzystania z balii zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Klient korzysta z balii na własną odpowiedzialność. Dzieci powinny przebywać w balii wyłącznie pod stałą opieką dorosłych.
 3. Przy korzystaniu z balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obiektu ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ .
 4. Wszelkich regulacji nagrzewania pieca może dokonywać wyłącznie pracownik obiektu ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ.
 5. Na teren balii zabrania się: wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu; wnoszenia jedzenia i napoi; picia alkoholu; palenia tytoniu.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe (adres e-mail i numer telefonu) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane przez wynajmującego, jako Administratora danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz realizacji umowy najmu, a także do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych organizowanych przez właścicieli ŻWIROWA GÓRA DOMKI NAD NARWIĄ, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) -RODO. Dane te nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Podanie danych osobowych w przypadku rezerwacji oraz zawarcia umowy najmu jest dobrowolne i konieczne dla zawarcia i wykonania umowy najmu. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych i w tym celu powinien zgłosić to właścicielowi podczas meldunku bądź wysłać maila z informacją o chęci rezygnacji z subskrypcji mailowej. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy najmu, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 60 miesięcy w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem warunków umowy w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń (podatkowych i cywilnych) oraz dokumentowania wykonania obowiązków przez administratora względem przepisów podatkowych i rachunkowych.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku reklamacji ustnej, Wynajmujący dołoży starań w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.
  Reklamacja powinna być złożona osobiście u Wynajmującego najpóźniej w ostatnim dniu najmu domku.
 2. W przypadku reklamacji pisemnej reklamacja powinna zostać złożona pisemnie, osobiście lub w formie mailowej na adres office@wczasynapodlasiu.pl z uwzględnieniem: danych najemcy i terminu wynajmu oraz zwięzłego opisu zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni roboczych.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Wynajmujący jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy i pouczyć Najemcę o prawie odwołania się do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta.
 5. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.